2014. július 01 és október 30. között házasságot kötöttek

 

Juhász Zsuzsanna – Haragos Lajos                                    2014. július 19.

Nagy Roberta – Tomor András                                            2014. szeptember 06.

Scheck Adrienn – Leimeiszter Zsolt                                     2014. szeptember 13.

 

2014. július 01 és október 30. között született gyermekek

 

Krajczár Attila (Gyip Nóra, Krajczár János)                                    2014. július 09.

Gerdenics Péter (Gerdenics-Varró Anikó, Gerdenics Gábor)       2014. július 17.

Klespitz Nelli (Török Tímea, Klespitz Krisztián)                              2014. július 28.

 

2014. július 01 és október 30. között elhunytak

 

Gipp Andrásné                                  Szül.: 1938. május 01.                        Elhunyt: 2014. július 21.

Frank Ottó                                       Szül.: 1957. augusztus 12.      .           Elhunyt: 2014. július 27.

Gyenge Lajosné                                Szül.: 1945. július 17. .                       Elhunyt: 2014. szeptember 02.

 

 

 

 

Bakonyjákó község Képviselő-testületének 2014. 07.01 – 10.30-ig elfogadott határozatai, döntései a teljesség igénye nélkül:

A nyár folyamán együttműködési megállapodás alapján több bakonyjákói középiskolás tanuló tudott közösségi szolgálata teljesítéshez helyben közösségi munkát végezni.

A járási munkaügyi központ támogatásával, 1 hónap időtartamra 4 fő 16-25 év közötti bakonyjákói diákot alkalmazott önkormányzatunk.

Petőfi utcában lakossági kérelem alapján döntöttünk 1 db új lámpatest felszereléséről.

A képviselő testület Helyi Értéktárat hozott létre, amelyben nyilván tarthatjuk településünk értékeit. Hogy mit tekintsünk helyi értéknek, erről a testület által megalakított Helyi Értéktár Bizottság dönt majd a lakosság javaslatai alapján. Hamarosan kiküldésre kerülő kérdőív kitöltésével mindenki megteheti javaslatait.

A Képviselő-testület a felsőbb jogszabályi elvárásnak megfelelve új rendeletet alkotott, illetve módosította rendeleteit a következők szerint:

6/2014.(VIII.29.) számú önkormányzati rendelet a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól (nem hozott változást, rögzítette a jelenlegi állapotot)

7/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet a magánszemély kommunális adójáról

8/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

9/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet a telekadóról

10/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet az építményadóról

11/2014.(X.14 számú önkormányzati rendelet az iparűzési adóról

A helyi adókról szóló rendeletekben a lakosság által befizetendő adómértéken nem történt változás.

A víziközmű szolgáltatásról szóló jogszabály alapján 15 évre gördülő fejlesztési tervet kellett készíteni, ami felújítás - pótlási, illetve beruházási tervből áll. A tervet 2014. szeptember 15-ig kellett benyújtani engedélyeztetésre a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak. A terveket – ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozóan is - a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. szakemberei készítették el az önkormányzat részére, amelyeket az önkormányzat véleményezett, illetve elfogadott. A tervek az előírásoknak megfelelően benyújtásra kerültek. A meghozott határozatokban rögzítettük, hogy a felújítások, pótlások, beruházások megvalósítását csak pályázati forrásból tudja megoldani az önkormányzat.

A képviselő testület a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának nyitva tartási idejét és a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozta meg:

Heti nyitva tartás:                    Hétfő - Pétek: 7.00 - 16.30

Éves nyitva tartás:                  2014.09.01. – 2015.07.10. és 2015.08.07. – 2015.08.31

Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport.

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 1 fő bakonyjákói lakosnak tudunk munkahelyet biztosítani 11 hónap időtartamra, aki az NMI által előírt és az önkormányzat érdekeit szolgáló kulturális feladatok ellátásában vesz részt.

Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához, mellyel a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat szeretnénk támogatni.

Elfogadtuk BakonyjákóKözség Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2014/2015. éves Munkatervét, és elfogadásra ajánlottuk az intézmény Nevelőtestületének.

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a 2014. szeptember 27-én megrendezett “Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz, amelynek keretében Őszköszöntő című rendezvényt szervezetünk, és csatlakoztunk az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz.

A 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján önkormányzatunk pályázott a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra, vállalta a jogszabályban előírt önrészt és fuvarköltséget. A pályázatnak köszönhetően 36 erdei m3 tűzifával támogathatjuk a szociálisan rászoruló családokat. Az igénylés részletes feltételeit a testület önkormányzati rendeletben kell, hogy szabályozza, melyről a döntést követően tájékoztatjuk a lakosságot.

Döntöttünk arról, hogy támogatjuk az óvodai szülői munkaközösség kezdeményezését és 30.000,-Ft-al segítjük az óvodai vitamin programot és a néptánc oktatás beindítását.

Ezúton szeretném megköszönni a Bakonyjákói Német Nemzetiségi Önkormányzat több ízben nyújtott anyagi támogatását, mellyel hozzájárult a napközis tábor programjainak megvalósításához, a helyi rendezvények megszervezéséhez, civil szervezeteink működéséhez, továbbá támogatta a falumúzeum céljára felújításra kerülő épület kapu, illetve kút faszerkezetének felújítását.

Bizonyára már minden lakosunk értesült a 2014. október 12-i helyhatósági választás eredményéről. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az új képviselő testület 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén megkezdte munkáját. A képviselő testület tagjai:

Takácsné Tompos Rita polgármester

Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester

Gerdenics Gábor képviselő

Gulyás Dávid képviselő

Szilvási Zoltán képviselő

Engedjék meg, hogy a testület nevében megköszönjem megtisztelő bizalmukat! Továbbra is várjuk szíves ötleteiket, javaslataikat településünk jelenével, jövőjével kapcsolatban.

 

A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település honlapján (www.bakonyjako.hu) megtekinthetők.

 

                                                                                                      Takácsné Tompos Rita
                                                                                                              polgármester

 

 

 


2014. március 01 és június 30. között született gyermekek névsora

 

Somlai Milán (Boldizsár Veronika - Somlai László)               2014. március 04.

Léber Tamás (Léber-Gottschall Katalin - Léber Balázs)          2014. március 07.

Frank Emma (Frank Szilvia)                                            2014. március 31.

 

2014. március 01 és június 30. között elhunytak

 

Takács Ferencné Pap Borbála            Szül.: 1922. december 01.                  Elhunyt: 2014. április 07.

Fejes Zsolt                                     Szül.: 1973. április 28.                       Elhunyt: 2014. április 24.

Csékeiné Böőr Ágnes                       Szül.: 1952. május 12. .                     Elhunyt: 2014. május 08.

Józsa László                                   Szül.: 1932. december 27.                  Elhunyt: 2014. május 10.

Klettner Jánosné Waldmann Teréz     Szül.: 1927. szeptember 01.                Elhunyt: 2014. június 09.

Svastics Gábor                               Szül.: 1931.január 22.                        Elhunyt: 2014. június 24.

Tankovics Ferenc                           Szül.: 1936. június 14.                       Elhunyt: 2014. június 24.

 

 

Bakonyjákó község Képviselő-testületének 2014. 03. 01. – 06. 30-ig elfogadott határozatai, döntései a teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket alkotott a következők szerint:
2/2014.(III.6.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó el-látásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014.(V.13.) számú rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról
4/2014.(V.13.) számú rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Elfogadtuk az Adászteveli Óvoda 2013. szeptember 1. – 2018. augusztus 31-ig tartó, Középtávú Pedagógus Továbbképzési Programját, valamint
a Pápai Rendőrkapitányság Bakonyjákó Község 2013. év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló be-számolóját.
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolót készített Bakonyjákó községben 2013. évben végzett munkájáról, melyet a testület elfogadott. Az együttműködés az intézménnyel nagyon jó, minden jelzésre gyorsan és szakszerűen reagálnak.
Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat, illetve eszközöket a testület megújított határozata alapján 2014. május 1-től a következő – változatlan - feltételekkel lehet bérbe venni:
Fodrászüzlet: 15.000,-/hó
Művelődési ház:
- Esküvő – helyi lakosé: 17.000,- (péntek délutántól vasárnap délelőttig)
- Esküvő – nem helyi lakos: 57.000,- (péntek délutántól vasárnap délelőttig)
- Rendezvényre – helyi lakos vagy vállalkozó: 17.000,-/alkalom (24 óra)
- Rendezvényre – nem helyi lakos, vagy vállalkozó: 57.000,-/alkalom (24 óra)
- Eseti árusítás (előtér): 2.700,-/óra
Fűnyíró: 4.000,-/óra (önkormányzati alkalmazott munkavégzésével)
Létra: 600,-/nap (csak saját felelősségére használhatja a bérlő)
A díjak minden esetben megkezdett órát/napot jelentenek.
A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány Bakonyjákó 2013. évi beszámolóját 136.000,- mérleg szerinti eredménnyel elfogadta a képviselő-testület.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, fodrászüzlet céljára hasznosított épületben szükségessé vált a rossz állapotú hideg burkolatok felújítása, cseréje, illetve a mosdóhelyiségben higiéniai szempontokat figyelembe véve új csempés felületek kialakítása. Az önkormányzat biztosította költségvetése terhére a felújításhoz szükséges pénzösszeget.

 

PÁLYÁZATI HÍREK


A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra az óvoda épület külső felújítására vonatkozóan február hónapban benyújtott kérelem, illetve a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.)
BM rendelet alapján a térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy
bővítéséhez történő támogatás igénylésére vonatkozó, április hónapban benyújtott pályázatunk az első elbírálási időszakban nem került támogatásra.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása: azok a települési ön-kormányzatok, akik hitellel nem rendelkeztek, így azt a kormánynak kiváltania sem kellett, február hónapban megjelent rendelet alapján támogatási kérelmet nyújthattak be a Belügyminisztériumhoz a vonatkozó rendeletben leírt feltételeknek meg-felelően. (A rendelet szabályozta, hogy milyen beruházások, felújítások, fejlesztési célok támogathatók, mely lakosságszámú önkormányzat, mekkora összegre pályázhat, illetve rögzítésre került az is, hogy csak önkormányzati tulajdont érintő cél kerülhet meghatározásra.)
A képviselő-testület döntése alapján bruttó 10.000.000,- igénylésére benyújtott kérelmet a Belügy-minisztérium támogatta, ezért a közeljövőben a következő beruházások, felújítások kerülnek megvalósításra:
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, ELNYERT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG
Aszfaltburkolat felújítása: Temetőhöz vezető út 130 m hosszban, Petőfi utca 100 m hosszban, Rákóczi tér önkormányzat épülete előtti útszakasz 25 m2 területen, Úttörő utcában aszfaltburkolat javítás 30 m2, óvoda udvar aszfaltos burkolat felújítása 420 m2-en: 5.640.000,-.
Az önkormányzati épület fűtés-rendszerének korszerűsítése, radiátorok cseréje: 1.100.000,-.
Az óvodai gyermek mosdóhelyiségek burkolati felújítása: 560.000,-.
A faluház szabadtéri színpadának részleges burkolat- és falfelújítása: 100.000,-.
Könyvtár felújítás: külső nyílászárók, ereszcsatorna cseréje, cserép-kályha felújítása, bejárati előtető felújítása, villamossági munkák (villámhárító, számítógépekhez csat-lakozási pont kiépítése, új lámpatestek felszerelése): 2.300.000,-.
A könyvtárban működő e-Magyar-ország pontban használt, elavult számítógépek részleges cseréje, 2 db új számítógép beszerzése jogtiszta szoftverrel: 300.000,-.
A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány, illetve a Jákó-Klub Egyesület nevében elnyert pályázatok megvalósítása megkezdődött. 100 db összecsukható szék,
10 db sörpad garnitúra beszerzésre került, melyek használatba vétele a
jótékonysági bálon, helyi rendezvényeken, esküvőkön már megtörtént. Forrásátadásra vonatkozó megállapodás alapján az önkormányzat a beszerzéshez szükséges összegeket a civil szervezetek rendelkezésére bocsátotta, a beszerzett eszközökre vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek. A további megvalósítás, beszerzések az anyagi lehetőségekhez igazodva, az előírt határidőket figyelembe véve foly-tatódnak.
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település hon-lapján (www.bakonyjako.hu) meg-tekinthetők.


Takácsné Tompos Rita
polgármester

 

 

 

 

2013. július 01 és október 31. között házasságot kötöttek

 

2013. július 13.: dr. Szűcs Ildikó - dr. Halák László

 

2013. július 01 és október 31. között született gyermekek névsora

 

Léka Mátyás               2013.augusztus 22.

Kőszegi Ákos              2013.szeptember 03.

 

 

2013. július 01 és október 31. között elhunytak

 

Lőrincz Mária              Szül.: 1950.szeptember 08.     Elhunyt: 2013. augusztus 13.

 

Alkategóriák

Joomla Templates by Joomla51.com