2014. július 01 és október 30. között házasságot kötöttek

 

Juhász Zsuzsanna – Haragos Lajos                                    2014. július 19.

Nagy Roberta – Tomor András                                            2014. szeptember 06.

Scheck Adrienn – Leimeiszter Zsolt                                     2014. szeptember 13.

 

2014. július 01 és október 30. között született gyermekek

 

Krajczár Attila (Gyip Nóra, Krajczár János)                                    2014. július 09.

Gerdenics Péter (Gerdenics-Varró Anikó, Gerdenics Gábor)       2014. július 17.

Klespitz Nelli (Török Tímea, Klespitz Krisztián)                              2014. július 28.

 

2014. július 01 és október 30. között elhunytak

 

Gipp Andrásné                                  Szül.: 1938. május 01.                        Elhunyt: 2014. július 21.

Frank Ottó                                       Szül.: 1957. augusztus 12.      .           Elhunyt: 2014. július 27.

Gyenge Lajosné                                Szül.: 1945. július 17. .                       Elhunyt: 2014. szeptember 02.

 

 

 

 

Bakonyjákó község Képviselő-testületének 2014. 07.01 – 10.30-ig elfogadott határozatai, döntései a teljesség igénye nélkül:

A nyár folyamán együttműködési megállapodás alapján több bakonyjákói középiskolás tanuló tudott közösségi szolgálata teljesítéshez helyben közösségi munkát végezni.

A járási munkaügyi központ támogatásával, 1 hónap időtartamra 4 fő 16-25 év közötti bakonyjákói diákot alkalmazott önkormányzatunk.

Petőfi utcában lakossági kérelem alapján döntöttünk 1 db új lámpatest felszereléséről.

A képviselő testület Helyi Értéktárat hozott létre, amelyben nyilván tarthatjuk településünk értékeit. Hogy mit tekintsünk helyi értéknek, erről a testület által megalakított Helyi Értéktár Bizottság dönt majd a lakosság javaslatai alapján. Hamarosan kiküldésre kerülő kérdőív kitöltésével mindenki megteheti javaslatait.

A Képviselő-testület a felsőbb jogszabályi elvárásnak megfelelve új rendeletet alkotott, illetve módosította rendeleteit a következők szerint:

6/2014.(VIII.29.) számú önkormányzati rendelet a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól (nem hozott változást, rögzítette a jelenlegi állapotot)

7/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet a magánszemély kommunális adójáról

8/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

9/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet a telekadóról

10/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet az építményadóról

11/2014.(X.14 számú önkormányzati rendelet az iparűzési adóról

A helyi adókról szóló rendeletekben a lakosság által befizetendő adómértéken nem történt változás.

A víziközmű szolgáltatásról szóló jogszabály alapján 15 évre gördülő fejlesztési tervet kellett készíteni, ami felújítás - pótlási, illetve beruházási tervből áll. A tervet 2014. szeptember 15-ig kellett benyújtani engedélyeztetésre a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak. A terveket – ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozóan is - a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. szakemberei készítették el az önkormányzat részére, amelyeket az önkormányzat véleményezett, illetve elfogadott. A tervek az előírásoknak megfelelően benyújtásra kerültek. A meghozott határozatokban rögzítettük, hogy a felújítások, pótlások, beruházások megvalósítását csak pályázati forrásból tudja megoldani az önkormányzat.

A képviselő testület a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján eljárva, az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájának nyitva tartási idejét és a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a következők szerint határozta meg:

Heti nyitva tartás:                    Hétfő - Pétek: 7.00 - 16.30

Éves nyitva tartás:                  2014.09.01. – 2015.07.10. és 2015.08.07. – 2015.08.31

Az indítható óvodai csoportok száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes csoport.

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 1 fő bakonyjákói lakosnak tudunk munkahelyet biztosítani 11 hónap időtartamra, aki az NMI által előírt és az önkormányzat érdekeit szolgáló kulturális feladatok ellátásában vesz részt.

Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához, mellyel a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat szeretnénk támogatni.

Elfogadtuk BakonyjákóKözség Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 2014/2015. éves Munkatervét, és elfogadásra ajánlottuk az intézmény Nevelőtestületének.

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a 2014. szeptember 27-én megrendezett “Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz, amelynek keretében Őszköszöntő című rendezvényt szervezetünk, és csatlakoztunk az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz.

A 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján önkormányzatunk pályázott a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra, vállalta a jogszabályban előírt önrészt és fuvarköltséget. A pályázatnak köszönhetően 36 erdei m3 tűzifával támogathatjuk a szociálisan rászoruló családokat. Az igénylés részletes feltételeit a testület önkormányzati rendeletben kell, hogy szabályozza, melyről a döntést követően tájékoztatjuk a lakosságot.

Döntöttünk arról, hogy támogatjuk az óvodai szülői munkaközösség kezdeményezését és 30.000,-Ft-al segítjük az óvodai vitamin programot és a néptánc oktatás beindítását.

Ezúton szeretném megköszönni a Bakonyjákói Német Nemzetiségi Önkormányzat több ízben nyújtott anyagi támogatását, mellyel hozzájárult a napközis tábor programjainak megvalósításához, a helyi rendezvények megszervezéséhez, civil szervezeteink működéséhez, továbbá támogatta a falumúzeum céljára felújításra kerülő épület kapu, illetve kút faszerkezetének felújítását.

Bizonyára már minden lakosunk értesült a 2014. október 12-i helyhatósági választás eredményéről. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az új képviselő testület 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén megkezdte munkáját. A képviselő testület tagjai:

Takácsné Tompos Rita polgármester

Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester

Gerdenics Gábor képviselő

Gulyás Dávid képviselő

Szilvási Zoltán képviselő

Engedjék meg, hogy a testület nevében megköszönjem megtisztelő bizalmukat! Továbbra is várjuk szíves ötleteiket, javaslataikat településünk jelenével, jövőjével kapcsolatban.

 

A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település honlapján (www.bakonyjako.hu) megtekinthetők.

 

                                                                                                      Takácsné Tompos Rita
                                                                                                              polgármester

 

 

 


2014. március 01 és június 30. között született gyermekek névsora

 

Somlai Milán (Boldizsár Veronika - Somlai László)               2014. március 04.

Léber Tamás (Léber-Gottschall Katalin - Léber Balázs)          2014. március 07.

Frank Emma (Frank Szilvia)                                            2014. március 31.

 

2014. március 01 és június 30. között elhunytak

 

Takács Ferencné Pap Borbála            Szül.: 1922. december 01.                  Elhunyt: 2014. április 07.

Fejes Zsolt                                     Szül.: 1973. április 28.                       Elhunyt: 2014. április 24.

Csékeiné Böőr Ágnes                       Szül.: 1952. május 12. .                     Elhunyt: 2014. május 08.

Józsa László                                   Szül.: 1932. december 27.                  Elhunyt: 2014. május 10.

Klettner Jánosné Waldmann Teréz     Szül.: 1927. szeptember 01.                Elhunyt: 2014. június 09.

Svastics Gábor                               Szül.: 1931.január 22.                        Elhunyt: 2014. június 24.

Tankovics Ferenc                           Szül.: 1936. június 14.                       Elhunyt: 2014. június 24.

 

 

Bakonyjákó község Képviselő-testületének 2014. 03. 01. – 06. 30-ig elfogadott határozatai, döntései a teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket alkotott a következők szerint:
2/2014.(III.6.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó el-látásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014.(V.13.) számú rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról
4/2014.(V.13.) számú rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Elfogadtuk az Adászteveli Óvoda 2013. szeptember 1. – 2018. augusztus 31-ig tartó, Középtávú Pedagógus Továbbképzési Programját, valamint
a Pápai Rendőrkapitányság Bakonyjákó Község 2013. év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló be-számolóját.
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolót készített Bakonyjákó községben 2013. évben végzett munkájáról, melyet a testület elfogadott. Az együttműködés az intézménnyel nagyon jó, minden jelzésre gyorsan és szakszerűen reagálnak.
Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat, illetve eszközöket a testület megújított határozata alapján 2014. május 1-től a következő – változatlan - feltételekkel lehet bérbe venni:
Fodrászüzlet: 15.000,-/hó
Művelődési ház:
- Esküvő – helyi lakosé: 17.000,- (péntek délutántól vasárnap délelőttig)
- Esküvő – nem helyi lakos: 57.000,- (péntek délutántól vasárnap délelőttig)
- Rendezvényre – helyi lakos vagy vállalkozó: 17.000,-/alkalom (24 óra)
- Rendezvényre – nem helyi lakos, vagy vállalkozó: 57.000,-/alkalom (24 óra)
- Eseti árusítás (előtér): 2.700,-/óra
Fűnyíró: 4.000,-/óra (önkormányzati alkalmazott munkavégzésével)
Létra: 600,-/nap (csak saját felelősségére használhatja a bérlő)
A díjak minden esetben megkezdett órát/napot jelentenek.
A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány Bakonyjákó 2013. évi beszámolóját 136.000,- mérleg szerinti eredménnyel elfogadta a képviselő-testület.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, fodrászüzlet céljára hasznosított épületben szükségessé vált a rossz állapotú hideg burkolatok felújítása, cseréje, illetve a mosdóhelyiségben higiéniai szempontokat figyelembe véve új csempés felületek kialakítása. Az önkormányzat biztosította költségvetése terhére a felújításhoz szükséges pénzösszeget.

 

PÁLYÁZATI HÍREK


A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra az óvoda épület külső felújítására vonatkozóan február hónapban benyújtott kérelem, illetve a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.)
BM rendelet alapján a térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy
bővítéséhez történő támogatás igénylésére vonatkozó, április hónapban benyújtott pályázatunk az első elbírálási időszakban nem került támogatásra.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása: azok a települési ön-kormányzatok, akik hitellel nem rendelkeztek, így azt a kormánynak kiváltania sem kellett, február hónapban megjelent rendelet alapján támogatási kérelmet nyújthattak be a Belügyminisztériumhoz a vonatkozó rendeletben leírt feltételeknek meg-felelően. (A rendelet szabályozta, hogy milyen beruházások, felújítások, fejlesztési célok támogathatók, mely lakosságszámú önkormányzat, mekkora összegre pályázhat, illetve rögzítésre került az is, hogy csak önkormányzati tulajdont érintő cél kerülhet meghatározásra.)
A képviselő-testület döntése alapján bruttó 10.000.000,- igénylésére benyújtott kérelmet a Belügy-minisztérium támogatta, ezért a közeljövőben a következő beruházások, felújítások kerülnek megvalósításra:
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, ELNYERT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG
Aszfaltburkolat felújítása: Temetőhöz vezető út 130 m hosszban, Petőfi utca 100 m hosszban, Rákóczi tér önkormányzat épülete előtti útszakasz 25 m2 területen, Úttörő utcában aszfaltburkolat javítás 30 m2, óvoda udvar aszfaltos burkolat felújítása 420 m2-en: 5.640.000,-.
Az önkormányzati épület fűtés-rendszerének korszerűsítése, radiátorok cseréje: 1.100.000,-.
Az óvodai gyermek mosdóhelyiségek burkolati felújítása: 560.000,-.
A faluház szabadtéri színpadának részleges burkolat- és falfelújítása: 100.000,-.
Könyvtár felújítás: külső nyílászárók, ereszcsatorna cseréje, cserép-kályha felújítása, bejárati előtető felújítása, villamossági munkák (villámhárító, számítógépekhez csat-lakozási pont kiépítése, új lámpatestek felszerelése): 2.300.000,-.
A könyvtárban működő e-Magyar-ország pontban használt, elavult számítógépek részleges cseréje, 2 db új számítógép beszerzése jogtiszta szoftverrel: 300.000,-.
A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány, illetve a Jákó-Klub Egyesület nevében elnyert pályázatok megvalósítása megkezdődött. 100 db összecsukható szék,
10 db sörpad garnitúra beszerzésre került, melyek használatba vétele a
jótékonysági bálon, helyi rendezvényeken, esküvőkön már megtörtént. Forrásátadásra vonatkozó megállapodás alapján az önkormányzat a beszerzéshez szükséges összegeket a civil szervezetek rendelkezésére bocsátotta, a beszerzett eszközökre vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek. A további megvalósítás, beszerzések az anyagi lehetőségekhez igazodva, az előírt határidőket figyelembe véve foly-tatódnak.
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település hon-lapján (www.bakonyjako.hu) meg-tekinthetők.


Takácsné Tompos Rita
polgármester

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com